Integritetspolicy.

Behandling av personuppgifter

Cityglas värnar om att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår integritetspolicy utgår från gällande dataskyddslagstiftning (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

 

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Uppgifter som du lämnar finns tryggt förvarade i vårt ordersystem, och lagras där i upp till max 7 år efter senast avslutade uppdrag/beställning. Detta för att på smidigast möjliga sätt kunna fullfölja framtida beställningar och besvara eventuella frågor angående tidigare beställningar samt följa bokföringslagen. Vi sparar inte mer uppgifter än vi behöver och arbetar för att alltid ha så säker hantering som möjligt, speciellt avseende mer integritetskänsliga uppgifter.

 

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kön
 • Titel
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll.

   

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra villkor i avtal, exempelvis i anställningsavtal.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras av dig på någon av våra tjänster på hemsidan
 • Uppgifter som vi samlar in om dig i samband med att du använder någon av våra tjänster, exempelvis när du besöker vår webbplats eller genomför en beställning
 • Uppgifter som vi får från externa källor, såsom kreditupplysningsföretag och myndigheter.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har rutiner och regler på plats för att skydda dina personuppgifter. Vi har säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst, förändring och radering. Enbart behörig personal har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners och leverantörer, exempelvis för att kunna leverera beställda varor och tjänster till dig. Vi delar endast nödvändiga uppgifter och kräver att våra samarbetspartners och leverantörer hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

Dina rättigheter

Som kund hos Cityglas har du rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag) – Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Begära rättelse av dina personuppgifter – Om du anser att någon uppgift vi har om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att den korrigeras.
 • Begära radering av dina personuppgifter – Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas när de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om behandlingen av dem strider mot dataskyddslagstiftningen.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter – Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, exempelvis om du inte önskar att vi använder dem för direktmarknadsföring.
 • Begära begränsning av behandling – Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter, exempelvis om du invänt mot riktigheten av uppgifterna.
 • Dataportabilitet – Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

E-post: [e-postadress]

Telefon: [telefonnummer]

Postadress: [företagets adress]

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att klaga hos Datainspektionen eller en annan tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskydd.

 

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.