Cityglas
KMA-plan.

Cityglas KMA-plan.

Vad är en KMA-plan?

En KMA-plan (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) är ett dokument som beskriver hur en organisation eller ett företag ska säkerställa kvalitet, miljö och arbetsmiljö i sin verksamhet. En KMA-plan innehåller olika rutiner, processer och åtgärder som ska vidtas för att uppfylla kraven på kvalitet, miljö och arbetsmiljö som ställs på en verksamhet.

Cityglas KMA-plan

Det är viktigt att planera och genomföra projektet på ett ansvarsfullt sätt, ha rutiner för att hantera avvikelser och problem, säkerställa att alla anställda och partners är välutbildade och kompetenta, dokumentera och följa upp projektet, vara uppmärksam på miljö- och hälsoskydd och ha rutiner för att förebygga olyckor och incidenter. En KMA-plan är ett verktyg för att förbättra verksamheten och göra den mer hållbar och ansvarsfull.

 

 • Planera och genomför projektet på ett ansvarsfullt sätt: Detta innebär att man ska följa gällande lagar, förordningar och andra krav och specifikationer som gäller för projektet, samt att man ska minimera påverkan på miljön och säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla involverade i projektet.

 

 • Ha rutiner för att hantera avvikelser och problem: Det är viktigt att ha rutiner för att hantera eventuella avvikelser och problem som kan uppstå under projektet. Detta kan innebära att man har en plan för hur man ska åtgärda avvikelser och problem på ett lämpligt sätt, samt att man har rutiner för att dokumentera och följa upp att avvikelser och problem åtgärdas på ett tillfredsställande sätt.

 

 • Säkerställ att alla anställda och partners är välutbildade och kompetenta: En viktig del av en KMA-plan är att säkerställa att alla anställda och partners som arbetar på projektet är välutbildade och har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra sitt arbete på ett säkert och kvalitativt sätt.

 

 • Dokumentera och följa upp projektet: Det är viktigt att dokumentera och följa upp projektet under hela projektperioden, för att säkerställa att allt går enligt plan och att alla krav och specifikationer uppfylls. Det innebär att man har rutiner för att dokumentera olika saker, såsom egenkontroller, avvikelser och problem, samt att man har rutiner för att regelbundet göra uppföljningar och rapportera om hur projektet fortskrider.

 

 • Var uppmärksam på miljö- och hälsoskydd: En viktig del av en KMA-plan är att vara uppmärksam på miljö- och hälsoskydd under projektet. Det innebär att man har rutiner för att hantera och minimera eventuella miljöpåverkningar som kan uppstå under projektet, samt att man har rutiner för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla involverade i projektet.

 

 • Ha rutiner för att förebygga olyckor och incidenter: Det är viktigt att ha rutiner för att förebygga olyckor och incidenter som kan uppstå under projektet. Detta innebär att man har en plan för hur man ska hantera olika risker som kan finnas på projektet, samt att man har rutiner för att regelbundet genomföra riskbedömningar och säkerhetskontroller.

 

 • Var uppmärksam på arbetsmiljöfrågor: En viktig del av en KMA-plan är att vara uppmärksam på olika arbetsmiljöfrågor som kan uppstå under projektet. Det  innebär att man har rutiner för att säkerställa en god arbetsmiljö för alla involverade i projektet, samt att man har rutiner för att hantera olika arbetsmiljörelaterade problem som kan uppstå.

 

 • Var uppmärksam på miljöpåverkan: En viktig del av en KMA-plan är att minimera miljöpåverkan så mycket som möjligt under projektet. Detta innebär att man har rutiner för att hantera olika miljörelaterade problem som kan uppstå, samt att man har rutiner för att säkerställa att projektet genomförs på ett hållbart sätt.

 

 • Ha rutiner för att följa upp och utvärdera projektet: Det är viktigt att ha rutiner för att följa upp och utvärdera projektet efter att det har genomförts. Detta  innebär att man har rutiner för att göra uppföljningar och rapportera om hur projektet har gått, samt att man har rutiner för att utvärdera och analysera vad som har fungerat bra och vad som kan förbättras i framtiden.

 

 • Var uppmärksam på etiska frågor: En viktig del av en KMA-plan är att vara uppmärksam på olika etiska frågor som kan uppstå under projektet. Detta innebär att man har rutiner för att hantera eventuella konflikter eller tvister som kan uppstå, samt att man har rutiner för att säkerställa att projektet genomförs på ett etiskt riktigt sätt.

 

 • Färdigställande och överlämning: Det är viktigt att kunden känner sig trygg med den produkt dom köpt. Det innebär att vi har rutiner för överlämning av projektet efter slutbesiktning. Med en ordentlig och tydlig produktbeskrivning samt drift- och skötselmallar.

 

Cityglas är stolta över att vi efterlever vår KMA-process i alla våra byggentreprenader. Vi har en väl utarbetad KMA-plan som säkerställer att vi uppfyller alla krav och specifikationer på kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och vi utbildar kontinuerligt alla våra anställda och partners i hur man följer denna plan. Detta gör att vi kan erbjuda våra kunder den högsta möjliga kvaliteten på våra projekt, samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan och säkerställer en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla involverade.

Men vi är inte nöjda med att bara uppfylla kraven – vi strävar alltid efter att gå lite extra för att säkerställa att våra projekt blir så bra som möjligt. Därför har vi också rutiner för att dokumentera och följa upp alla projekt, samt att vara mycket uppmärksamma på miljö- och hälsoskydd samt att förebygga olyckor och incidenter.

Även efter avslutat projekt ska man känna sig trygg med att det man köpt håller över tid. Dokumentationen ska vara tydlig om hur man sköter om sina produkter. Kunden ska även veta att produkten håller högsta klass avseende Kvalitet, Miljö, samt att personalen som utfört arbetet gjort det i en trygg Arbetsmiljö.

Kontakta oss.

”Problem är till för att lösas – vi hjälper dig hitta rätt lösning och rätt miljölösning till ditt byggprojekt.”

Patrik Kejroth – Sälj och marknad Cityglas.